Chế độ bảo hành bao gồm những gì:

Phòng Học Thông Minh HD bảo hành sản phẩm không bị lỗi về nguyên vật liệu và tay nghề sản xuất trong thời hạn bảo hành. Nếu sản phẩm chứng minh được là có khiếm khuyết do nguyên vật liệu hay quá trình sản xuất trong thời hạn bảo hành, Phòng Học Thông Minh HD sẽ tự mình lựa chọn, sửa chữa hay thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm tương tự. Sản phẩm hay bộ phận thay thế có thể bao gồm bộ phận hay thành phần tái sản xuất hay tân trang lại.

Bảo hành hiệu lực trong bao lâu

Màn hình do Phòng Học Thông Minh HD phân phối được bảo hành trong vòng ba (3) năm chỉ bao gồm các dịch vụ

 • Kiểm tra
 • Sửa chữa
 • Phụ tùng thay thế miễn phí, trừ đèn huỳnh quang chỉ trong vòng một năm
 • Có thể có các dịch vụ bảo hành khác tùy từng thời điểm từ các nhà phân phối địa phương. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối của bạn để biết thêm thông tin.”

Để biết thêm thông tin các vấn đề liên quan đến bảo hành, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: phonghocthongminhhd@gmail.com

Chế độ bảo hành bảo vệ ai

Chế độ bảo hành này chỉ có hiệu lực với người tiêu dùng mua đầu tiên.

Chế độ bảo hành này không bao gồm

 • Bất kỳ sản phẩm nào mà số serial đã bị tẩy xóa, sửa đổi hay gỡ bỏ.
 • Thiệt hại, hư hỏng hay trục trặc do:
 1. Tai nạn, sử dụng sai, bất cẩn, lửa, nước, sét, hay một thiên tai khác, sửa đổi sản phẩm trái phép, hay không tuân theo chỉ dẫn đi kèm với sản phẩm.
 2. Sửa chữa hay cố gắng sửa chữa bởi người không được Phòng Học Thông Minh HD ủy quyền.
 3. Bất kỳ thiệt hại nào của sản phẩm do vận chuyển.
 4. Gỡ bỏ hay cài đặt sản phẩm.
 5. Nguyên nhân bên ngoài sản phẩm, như điện dao động hay hỏng hóc.
 6. Sử dụng nguồn cung cấp hay phụ tùng không đạt chi tiết kỹ thuật của Phòng Học Thông Minh HD.
 7. Hao mòn thông thường.
 8. Bất kỳ lý do gì không liên quan đến khiếm khuyết của sản phẩm.
 9. Chi phí dịch vụ gỡ bỏ, cài đặt hay khởi động

Làm thế nào để được phục vụ

Để được bảo hành, bạn phải cung cấp:

 • Giấy mua hàng gốc có ghi ngày
 • Tên
 • Địa chỉ
 • Số serial của sản phẩm
 • Mang hay gửi sản phẩm trả phí trước trong bao bì nguyên gốc đến người bán sản phẩm, bất kỳ trung tâm dịch vụ Phòng Học Thông Minh HD nào hay ngay tại công ty.
 • Để biết thêm thông tin hay tên của trung tâm dịch vụ Phòng Học Thông Minh HD gần nhất, liên lạc với người bán sản phẩm Phòng Học Thông Minh HD của bạn.
 • Giới hạn bảo hành ngụ ý

Không có bảo hành, ngụ ý hay thể hiện ra, vượt quá những mô tả ở đây bao gồm bảo hành ngụ ý về khả năng bán được và sự xứng đáng cho một mục đích cụ thể.

Thiệt hại không bao gồm

Trách nhiệm của Phòng Học Thông Minh HD được giới hạn đến chi phí sửa chữa hay thay thế sản phẩm. Phòng Học Thông Minh HD sẽ không có trách nhiệm về:

 • Thiệt hại đối với những tài sản khác gây ra bởi khiếm khuyết của sản phẩm, thiệt hại do sự không thuận tiện, mất công dụng của sản phẩm, mất thời gian, mất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh, mất thiện chí, can thiệp ào quan hệ công việc, hay những thiệt hại thương mại khác, ngay cả nếu được khuyên về khả năng xảy ra những thiết hại như vậy.
 • Bất kỳ thiệt hại nào khác, dù là thiệt hại phụ, hệ quả hay gì khác
 • Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của một bên khác chống lại khách hàng
 • Hiệu lực của pháp luật tiểu bang

Chế độ bảo hành này cho bạn những quyến pháp lý nhất định, và bạn có thể có những quyền khác tùy theo từng tiểu bang. Một vài tiểu bang khong cho phép giới hạn bảo hành ngụ ý, và/hoặc miễn trừ những thiệt hại phụ / hệ quả. Do đó, những giới hạn hay miễn trừ nêu trên sẽ không được áp dụng với bạn.